entete

Retour

Accueil FR

Accueil NL

 

Verkoopsvoorwaarden  

"Op maat" en "In-house" opleidingen

Artikel 1 : Algemene opdracht

De Klant verleent aan ForumEvent een opleidings- of coachingsopdracht.
Deze opdracht kan uitgevoerd worden door een of meerdere door ForumEvent aangestelde docenten, voor zover de Klant uitdrukkelijk akkoord is met de keuze van de docent(en).
ForumEvent staat in alle gevallen in voor de naleving van de opdracht door de docent(en).
Elke opdracht (opleiding en/of coaching) wordt uitvoerig beschreven. Deze beschrijving maakt integraal deel uit van het door ForumEvent uitgebrachte aanbod. Van zodra de Klant aanvaardt, wordt dit aanbod als een bestelbon beschouwd.
Het aanbod bepaalt met name :

 • het aantal opleidingen en/of coachings en hun tijdsduur;
 • het maximaal aantal deelnemers per sessie;
 • de naam van de opleider;
 • de juiste datums en plaats van de opleidingscyclus;
 • de praktische modaliteiten;
 • het bedrag van de honoraria, en alle andere kosten verbonden aan de taak (verplaatsingskosten, huisvesting, lessenmateriaal, etc) en de betalingsmodaliteiten (termijn, rekeningnummer,...).

Artikel 2 : Deontologie

ForumEvent verbindt er zich toe om alle informatie betreffende de Klant, diens personeel of klanten, die zij in het kader van haar opdracht verneemt, niet zonder de toestemming van de Klant te verspreiden of te gebruiken.

Artikel 3 : Betalingsvoorwaarden

Bij gebreke van betaling binnen de voorziene termijn, zal het verschuldigd bedrag forfaitair vermeerderd worden met 15% en met nalatigheidsinteresten van 12% vanaf de vervaldag. De inningskosten met inbegrip van gerechtelijke of buitengerechtelijke ingebrekestelling zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 4 : Annulering

 • Door de Klant

Annuleringen worden steeds schriftelijk meegedeeld. Behalve ingeval van tegengestelde bepaling in het aanbod, worden de annuleringskosten als volgt berekend :

 • annulering tot 6 weken voor de opleiding/coaching : geen vergoeding;
 • annulering tussen 6 en 3 weken voor de opleiding/coaching : 50% van het bedrag voorzien in het aanbod en/of overeengekomen tussen partijen;
 • annulering 3 weken of minder voor de opleiding/coaching : 100% van het bedrag voorzien in het aanbod en/of overeengekomen tussen partijen.

Binnen de grenzen van de verbintenissen die ForumEvent is aangegaan (reserveren van de docenten...), kunnen partijen betere modaliteiten onderhandelen (bijv. het uitstellen van een opleiding en/of coaching), die ze schriftelijk bevestigen.

 • Door ForumEvent
Indien ForumEvent op de afgesproken datum niet kan presteren, verbindt zij er zich toe om de afgelaste opleiding en/of coaching zonder bijkomende kosten naar een latere, door partijen overeengekomen, datum te verplaatsen. Deze wijziging zal schriftelijk bevestigd worden.
ForumEvent kan ook beslissen om de opleider te vervangen door een andere. Het voorafgaand akkoord van de Klant is vereist voor een dergelijke wijziging